Dizaynerin stolüstü kitabı

Dizaynerin stolüstü kitabı

 

Dizayn sahəsində yenilik

Azərbaycanın tanınmış dizayneri Rizvan Bağırlı, sadə və yenilikçi dizayn anlayışı ilə tanınır. Onun işləri, sürətlə dəyişən dizayn dünyasında qalıcı bir iz buraxır və kitablarında möhtəşəm nümunələr Dizayn sahəsində olanları dərindən cəlb edir. Bağırlının, "Tipoqrafika", "Dizayn Şəbəkəsi (Grid)" və "Dizaynda Kompozisiya" adlı üç kitabının məhz bizim mətbəəmizdə çap olunması isə bizim üçün ayrıca bir qürurdur. Bağırlı həm də bu kitabları Dizaynerin stolüstü kitabı kimi adlandırmaqdadır. Bu kitablar, yalnız bir çap deyil, həm də bir sənət əsəridir. Rizvan Bağırlının unikal tərzi və dizayn anlayışını əks etdirən bu kitablar, həm də yaradıcılıq və inkişaf üçün əhəmiyyətli bir mənbədir deyə bilərik.

 

Çap Prosesi


Bizim illərə dayanan təcrübəmiz və sənətə olan sevgimiz, kitabın hər bir səhifəsində parlaq bir şəkildə hiss olunur. Kitabların çapı prosesi hər dəfə daha da mükəmməl və daha da maraqlı oldu deyə bilərik. Hər bir səhifə, hər bir mətn hissəsi və hər dizayn detalı bir sənət əsəri kimi kitablarda əks etdirildi. Bağırlı'nın kitablarının çap prosesi də bir o qədər maraqlıdır. Bu proses, sadəcə mətnlərin və şəkillərin basqısı ilə qalmır, həmçinin kitabın bütün dizaynını və üslubunu əks etdirir. Kitabların dizaynında, incəsənət ilə bağlı mətn və şəkillərə uyğun material və nümunələrin seçilməsi, rəng kombinasiyaları, şəkillərin yerləşdirilməsi və s. də əhəmiyyətli rol oynayır. Bu proses, sade və gözəl dizaynı və məzmunu ən yaxşı şəkildə birləşdirərək oxuculara unikal bir təcrübə təklif edir. 

 

Çap prosesindən maraqlı görüntüləri sosial şəbəkəmiz vasitəsilə izləyə bilərsiniz.

https://www.instagram.com/p/C4hlsHCN00v/ 

------------------------------------------------------------------------------------------------

Innovation in design


The well-known designer of Azerbaijan, Rizvan Bagirli, is known for his simple and innovative design concept. His work leaves a lasting mark on the design world at large, and his books draw from the depths of the great design world. It is a special honor for us that Bagırli's three books, "Typography", "Design Network (Grid)" and "Composition in Design" were printed in our press. These books are not only a print, but also a work of art. Reflecting Rizvan Bagirli's unique style and understanding of design, these books are also a key resource for creativity and development.

 

Printing Process

Our years of experience and love for art shine through every edition of the book. The process of printing books became more and more interesting every time. Every page, every piece of text and every design detail is reflected in the books like a work of art. The printing process of Bagirli's books is equally interesting. This process does not stop with the printing of texts and images, but also reflects the entire design and style of the book. In the design of books, the selection of materials and samples suitable for text and images related to art, color combinations, placement of images, etc. also plays a key role. This process offers readers a unique experience by combining the best of simple and beautiful design and design.

 

You can watch interesting images from the printing process on our social network. 

https://www.instagram.com/p/C4hlsHCN00v/ 

------------------------------------------------------------------------------------------------

Инновации в дизайне


Известный азербайджанский дизайнер Ризван Багирли известен своей простой и новаторской концепцией дизайна. Его работы оставляют неизгладимый след в мире дизайна в целом, а его книги черпают вдохновение из глубин великого мира дизайна. Для нас особая честь, что в нашей типографии были напечатаны три книги Багырли: «Типографика», «Дизайн-сеть (сетка)» и «Композиция в дизайне». Эти книги – не только печатное издание, но и произведение искусства. Эти книги, отражающие уникальный стиль и понимание дизайна Ризвана Багирли, также являются ключевым ресурсом для творчества и развития.

 

Процесс печати

Наш многолетний опыт и любовь к искусству отражаются в каждом издании книги. Процесс печати книг с каждым разом становился все интереснее. Каждая страница, каждый фрагмент текста и каждая деталь дизайна отражены в книгах, как в произведении искусства. Не менее интересен процесс печати книг Багирли. Этот процесс не ограничивается печатью текстов и изображений, но отражает весь дизайн и стиль книги. При оформлении книг осуществляется подбор материалов и образцов, подходящих по тексту и изображениям, связанным с искусством, цветовым сочетаниям, размещению изображений и т. д. также играет ключевую роль. Этот процесс предлагает читателям уникальный опыт, сочетая в себе лучшее из простого и красивого дизайна и дизайна.

 

Интересные кадры процесса печати вы можете посмотреть в нашей социальной сети. 

https://www.instagram.com/p/C4hlsHCN00v/